dimarts

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW


Somewhere over the rainbow
En algun lloc sobre l’arc de St. Martí

Way up high,
Camí amunt

And the dreams that you've dreamed of

i els somnis que vas somiar
Once in a lullaby.
Una vegada en una cançó de cuna

Somewhere over the rainbow
En algun lloc sobre l’arc de St. Martí

Bluebirds fly,
Ocells blaus volen

And the dreams that you've dreamed of
I els somnis que vas somiar

Dreams really do come true.
Els somnis de veritat es fan realitat

Someday i'll wish upon a star
Algun dia demanaré un desig a una estrella

And wake up where the clouds are far
I em desperataré allà on els núvols siguin lluny

Behind me.
Darrera meu.
Where troubles melts like lemon drops
On els problemes es desfan com gotes de llimona

Away above the chimney tops
Més endalt que les ximeneies

That's where you'll find me.
Allà és on em trobaràs.

Somewhere over the rainbow
En algun lloc sobre l’arc de St.Martí

Bluebirds fly.
Ocells blaus volen

And the dreams that you dare to..
I els somnis que tu t’atreveixes a

Oh why, oh why can't I?

oh perquè, oh perquè jo no puc?
Well, I see

bé, jo veig
Trees of green and red roses too,
Arbres verds i roses vermelles també,

I'll watch them bloom for me and you
Jo les veuré florir per mi i tu

And I think to myself,
I penso per mi,

What a wonderful world.
Quin món més maravellós.

Well I see,
Bé jo veig,

Skies of blues and, clouds of white,

Cels blaus i núvols blancs
And the brightness of day, I like the dark
I la llum del dia, m’agrada la foscor

And I think to myself,
I penso per miWhat a wonderful world.
Quin món més meravellós.

The colors of the rainbow so pretty in the sky
Els colors de l’arc de St.Martí tan bonics en el cel

Are also on the faces of people passing by
També estan en les cares de la gent que passa

I see friends shaking hands saying how do you do
Veig amics donant-se les mans i dient ¿com vas?

They're really saying I... I love you.

realment estan dient... t’estimo.
I hear babies cry, I watch them grow
Sento bebés plorant, i els veig crèixer

They'll learn much more than really know
Ells aprendran molt més del que es sap

And I think to myself
I penso per mi

What a wonderful world.

Quin món més meravellós.
Someday i'll wish upon a star
Algun dia demanaré un desig a una estrella

And wake up where the clouds are far
I em despertaré on els núvols estiguin lluny

Behind me.
Radera meu

Where troubles melt like lemon drops
On els núvols es desfan com gotes de llimona

Away above the chimney tops
Més amunt que les ximeneies

That's where you'll find me.
Allà és on em trobaràs.

Somewhere over the rainbow
En algun lloc sobre l’arc de St. Martí

Way up high,
Camí amunt,

And the dreams that you dare to
I els somnis que tu t’atreveixes a

Oh why, oh why can't I?
Oh perquè, oh perquè jo no puc?

1 comentari:

  1. It'll be very strange next year because I won't have you sneezing every single day of College!

    Marta = Sneeze

    It has been great geting to know you!

    ResponElimina